Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta vietnes www.archeryanimals.com (turpmāk tekstā- Interneta vietne) īpašnieku SIA ELKS AK, reģistrācijas nr. 49502002122, juridiskā adrese: "Pīlēns", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.archeryanimals.com interneta vietnē (turpmāk tekstā – Distances līgums). Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis klātienē Pārdevēja tirdzniecības vietās.

1. Distances līguma priekšmets.

1.1.Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā loka šaušanas inventāru, tai skaitā 3D mērķus, vairogus un citas Interneta vietnē piedāvātās preces (turpmāk tekstā – Preces) saskaņā ar Distances līguma noteikumiem.

2. Preču pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība.

2.1. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja Interneta vietnē un to apstiprina, nospiežot pogu ar attiecīgo norādi. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzus datus par sevi, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz [email protected]. Ja Pircējs nesaņem e-pastu ar pasūtījuma apstiprinājumu, Pircēja pasūtījums nav pieņemts un šis Distances līgums nav stājies spēkā.

2.2. Preces pasūtīšana ir uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces pirkšanu un Pārdevēja piekrišanu pārdod pasūtītās Preces par norādīto cenu, kas iekļauj PVN, bet neiekļauj Preces nosūtīšanas un piegādes izmaksas. Pēc pasūtījuma nosūtīšanas Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem Pārdevēja apstiprinājumu par Preču pasūtījuma saņemšanu un apstrādes uzsākšanu.

2.3. Pārdevējs pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā, sagatavo un nosūta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi priekšapmaksas rēķinu par Pircēja pasūtītajām Precēm, atsevišķi norādot tajā pasūtīto Preču nosūtīšanas izmaksas, kas tiks aprēķinātas, ņemot vērā piegādes reģionu un Preču izmērus un svaru. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu nav iespējams pilnībā vai daļēji izpildīt, Pārdevējs par to attiecīgi informē Pircēju un vienojas par turpmāko rīcību- pasūtījuma anulēšanu, grozīšanu vai citādi.

2.4. Priekšapmaksas rēķins tiek uzskatīts par Pārdevēja piedāvājumu Pircējam piegādāt priekšapmaksas rēķinā norādītās Preces un Pircēja norādīto adresi vienā vai vairākos sūtījumos saskaņā ar priekšapmaksas rēķinā norādītajiem piegādes termiņiem. Minētais piedāvājums ir spēkā līdz priekšapmaksas termiņā norādītajam priekšapmaksas rēķina apmaksas termiņam. Ja priekšapmaksas rēķins netiek apmaksāts līdz tajā norādītajam termiņam, tad tas tiek uzskatīts par anulētu.

2.5. Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par tādu cenu un daudzumā un uz tādiem piegādes noteikumiem, kas norādīti priekšapmaksas rēķinā, apliecina priekšapmaksas rēķina apmaksa pilnā apmērā. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda saņemta Pārdevēja bankas kontā.

2.6. Pārdevējs veic Preču komplektēšanu un izsūtīšanu 5 (piecu) darba dienu laikā, taču Pārdevējs patur tiesības Preci izsūtīt vēlāk, ja Prece nav pieejama noliktavā vai izsūtīšana nav iespējama pārvadātāja vainas dēļ, par to attiecīgi savlaicīgi informējot Pircēju.

2.7. Pārdevējs veic Preces piegādi uz Pircēja norādīto adresi pēc savas izvēles pats vai ar trešo personu, proti, pārvadātāja, starpniecību. Prece tiek uzskatīta par piegādātu, kad to ir saņēmis Pircējs vai tā pilnvarota persona. Ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi,  pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pircējs atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam ir saņēmis pēdējo preci. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču piegādes kavējumiem vai citādām grūtībām, kas radušās pārvadātāja rīcības rezultātā.

2.8. Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir pienākums pārliecināties, vai tā atbilst pasūtījumam (preces nosaukums, skaits un citi būtiski parametri) un vai nav bojāta.

2.9. Gadījumā, ja Pircējs ir saņēmis bojātu Preci vai citādā komplektācijā nekā pasūtīts, tad Pircējs par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā rakstveidā paziņo Pārdevējam uz e-pasta adresi [email protected]. Pēc paziņojuma saņemšanas Pārdevējs sazināsies ar Pircēju, lai atrisinātu radušos situāciju. Pircējam ir jāsaglabā Preces iepakojums.

3. Atteikuma tiesības.

3.1. Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), var izmantot likumiskās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Kārtība, kādā izmantojamas atteikuma tiesības un atteikuma tiesību veidlapa, lejupielādējama šeit.

3.2. Pircējam ir pienākums atteikuma vēstulē minēto Preci atdot vai nosūtīt atpakaļ Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no atteikuma tiesību izmantošanas brīža, t.i., no brīža, kad Pircējs ir nosūtījis aizpildīti atteikuma vēstuli. Pircējam ir jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar Preču atgriešanu atteikuma tiesību izmantošanas ietvaros.

3.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

3.3.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos norādītajos gadījumos un apjomā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece izmantota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

3.3.2Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu, ja tāds ir, un atgriezt Preci tās oriģinālajā iepakojumā.

3.3.3. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

3.4. Pircējam ir pienākums saglabāt Preču piegādes dokumentus par Preces saņemšanu, gan par Preces atgriešanu Pārdevējam.

3.5.Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita atpakaļ uz bankas kontu, no kura tika saņemta priekšapmaksas rēķina samaksa 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis no Pircēja atteikuma vēstuli.

3.6. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar Distances līgumu Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk. Šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

4. Strīdus risināšanas kārtība.

4.1. Visi strīdi un domstarpības saistībā ar Distances līgumu tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām un Ministru kabineta noteikumiem nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

4.2. Pretenzijas iesniedzamas elektroniski, nosūtot uz e-pastu [email protected] vai rakstveidā nosūtot uz Pārdevēja juridisko adresi.

4.3. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja sūdzību par nepamatotu un Pircējs tam nepiekrīt, tad Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu, kā arī strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. Papildu informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem: 
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanasprocess,
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretajustridu-risinataju-datubaze

4.4. Ja vienošanās starp pusēm netiek panākta un netiek izmantotas ārpustiesas strīdu risināšanas iespējas, strīds nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.5. Pircējam 24 mēnešu laikā no Preces piegādes dienas ir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par Distances līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu.

5. Citi noteikumi.

5.1. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē:http://www.ptac.gov.lv

5.2. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu norādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, tiek nodoti trešajai personai - piegādi (pasta pakalpojumu) nodrošinošajam uzņēmumam, ciktāl tas ir nepieciešams pasūtījuma piegādes nodrošināšanai. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta vietnes sadaļā Privātuma politika.

5.3. Šis Līgums ir noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

5.4. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

5.5. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, kad Pircējs ir saņēmis Preces un attiecīgajā termiņā nav izlietojis savas šī Distances Līguma 3.1. un 3.2. punktos norādītās tiesības.